I Denne Artikkelen:

Uten generalforsamling, vanlig eller ekstraordinær, kan det ikke treffes beslutning om medeierskap. Tilbake her på beslutninger tatt i ordinær AG.

Påminnelse: funksjon av ordinær generalforsamling

Generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, er essensielle fordi de tillater beslutninger om medeier og forvaltning.

Ordinær GA holdes minst en gang i året. Den ekstraordinære GA er mer punktlig. Alle medeiere av en bygning kan delta i en vanlig GA, selv om de ikke er direkte opptatt av vedtakene. Ikke-medeiere kan ikke delta, med mindre de har mandat.

Hva er de forskjellige typene avgjørelser som er gjort i ordinær GA?

Vanlige GA-beslutninger er nært knyttet til rollene til condominium syndikatet. Det vil være alle spørsmål og beslutninger knyttet til:

  • administrasjon av bygningen og fellesarealer
  • bevaring, vedlikehold og forvaring av bygningenfor eksempel vedlikeholdsarbeid på fellesarealer, utstyr, mer regelmessig vedlikehold, bevaring av bygningen mv.

Hvordan treffer beslutninger i ordinær GA?

I samsvar med lovene om medeierskap og ledelse, alle medeiere har en rekke stemmer i forhold til deres andel fellesarealer av bygningen. Antallet av stemmegivninger som tilskrives hver, vises i reglene for medeierskap.

Beslutninger på ordinær GA er truffet med flertall. Definisjonen av flertall avhenger av hvilken type beslutninger som skal fattes. Vi skiller da:

  • Enkelt flertall som er halvparten av antall stemmer. Dette flertallet gjelder alle beslutninger knyttet til den daglige ledelsen av bygningen og de felles elementene.
  • Det absolutte flertallet som er mer enn halvparten av antall stemmer. Mesteparten av dette flertallet gjelder beslutninger om foreningen og dens sammensetning.
  • Det dobbelte flertalletsom tilsvarer to tredjedeler av stemmene. Dette flertallet handler om viktige beslutninger som arbeid som er nødvendig for innbyggernes helse og sikkerhet, avskaffelse av bygningsadministrasjonstjeneste mv.
  • enstemmighet Det handler om grunnleggende beslutninger i bygningen, noe som forandrer styringen betydelig, for eksempel forandringen av medeiereguleringene for eksempel.


Video Instruksjoner: Kingsman: The Secret Service